Pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą

pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą

II SKYRIUS 3 straipsnis Būtiniausia informacija, kurią reikia pateikti prospekte Prospektas sudaromas naudojant vieną iš 4—20 straipsniuose pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą aprašų ar informacinių priedų arba jų derinį, remiantis 21 straipsnyje nurodytais deriniais, kurie sudaromi pagal skirtingus vertybinių popierių tipus.

Atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių tipą, prospekte pateikiami I—XVII prieduose nurodyti informacijos punktai, nustatyti 4—20 straipsniuose nurodytuose aprašuose ir informaciniuose prieduose.

Kompetentinga institucija nereikalauja, kad prospekte būtų informacijos punktai, neįtraukti į I—XVII priedus. Akcijų registracijos dokumento informacija pateikiama pagal I priede pateiktą aprašą.

EBVPD

Prieš formalią finansinę informaciją pateikiama įžanginė paaiškinamoji pastraipa, aiškiai nurodanti priežastį, dėl kurios ši informacija įtraukta į prospektą. Akcijų vertybinių popierių rašte informacija turi būti pateikiama pagal III priede pateiktą aprašą. Tas aprašas taikomas akcijoms ir kitiems perleidžiamiems vertybiniams popieriams, lygiaverčiams akcijoms.

Byla 3K-3-215/2007

Vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra mažesnė negu eurų, rašte informacija pateikiama pagal V priede pateiktą aprašą. Bankų išleidžiamų skolos ir išvestinių vertybinių popierių bei vertybinių popierių, kuriems netaikomas 4 straipsnis, registracijos dokumente informacija pateikiama pagal XI priede pateiktą aprašą.

pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą

Šie subjektai taip pat gali naudotis 7 ir 12 straipsniuose nurodytais registracijos dokumentų aprašais. Išvestinių vertybinių popierių rašte informacija pateikiama pagal XII priede pateiktą aprašą. Šis aprašas taikomas tiems vertybiniams popieriams, kuriems netaikomi kitų vertybinių popierių rašto aprašai, nurodyti 6, 8 ir 16 straipsniuose, įskaitant tam tikrus vertybinius popierius, kai mokėjimo ir arba pristatymo įsipareigojimai yra susieti su baziniais vertybiniais popieriais.

Skolos vertybinių popierių, kurių vieneto nominali vertė yra ne mažesnė negu eurų, rašte informacija pateikiama pagal XIII priede pateiktą aprašą. Pateikiant papildomą informaciją apie bazines akcijas, bazinių akcijų aprašymas pateikiamas pagal XIV priedo informacinį priedą Be to, kai pagrindinių akcijų emitentas yra tai pačiai grupei priklausantis subjektas, apie tą emitentą reikia pateikti 4 straipsnyje minimame apraše nurodytą informaciją.

Be informacijos, kurią reikia pateikti pagal I priedo 1, 2, 3, 4, 5.

Ginčo esmė 4Ieškovas M. Akcijos yra įregistruotos Vertybinių popierių komisijoje. Atsakovai yra kartu veikiančių asmenų grupė, ieškinio pateikimo metu turėję 54,72 proc.

Šis aprašas taikomas uždarojo tipo kolektyviniams investavimo subjektams, valdantiems turto portfelį investuotojų vardu, kurie: 1 pagal valstybės narės, kurioje jie įsteigti, nacionalinius įstatymus pripažįstami uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektais; 2 nesiekia bet kurių emitentų, į kurių vertybinius popierius jie investuoja, teisinės ar valdymo kontrolės. Šiuo atveju vertybinių kiek laiko yra dvejetainiai variantai emitento -ų teisinis valdymas ir arba dalyvavimas jo administravimo, valdymo ar priežiūros organuose yra galimas, kai šie veiksmai yra susiję su pagrindiniu investicijos tikslu ir kai jie yra būtini siekiant apsaugoti akcininkus, ir tik esant aplinkybėms, kai kolektyvinio investavimo subjektas neįgyja atitinkamų vertybinių popierių emitento -ų valdymo veiklos kontrolės.

Vertybinių popierių, kuriuos išleidžia valstybės narės, trečiosios šalys ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijos, registracijos dokumentuose informacija pateikiama pagal XVI priede pateiktą aprašą.

pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą

Šis aprašas taikomas visų tipų vertybiniams popieriams, kuriuos išleidžia valstybės narės, trečiosios šalys ir jų regioninės ar vietos valdžios institucijos. Vertybinių popierių, kuriuos išleidžia viešosios tarptautinės institucijos, taip pat vertybinių popierių, kuriuos nacionalinės teisės pagrindu besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja EBPO valstybė narė, registracijos dokumentuose informacija pateikiama pagal XVII priede pateiktą aprašą.

Šis aprašas taikomas: - visų tipų vertybiniams popieriams, kuriuos išleidžia viešosios tarptautinės institucijos; - skolos vertybiniams popieriams, kuriuos nacionalinės teisės pagrindu besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja EBPO valstybė narė.

XVIII priede pateiktoje lentelėje nurodytus derinius būtina naudoti sudarant prospektus tų tipų vertybinių popierių, kuriems tokie deriniai gali būti taikomi pagal tą lentelę. Tačiau kai šie deriniai netaikomi kuriems nors vertybiniams popieriams, galima naudoti kitus derinius. Plačiausios apimties ir griežčiausios formos registracijos dokumento aprašą, t. Bazinis prospektas sudaromas naudojant kurį nors iš 4—20 straipsniuose nurodytų aprašų ir informacinių pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą arba XVIII priedo lentelėje pateiktus jų derinius, sudaromus pagal įvairių tipų vertybinius popierius.

Atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių tipą, baziniame prospekte pateikiami I—XVII prieduose pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą informacijos punktai, nustatyti 4—20 straipsniuose nurodytuose aprašuose ir informaciniuose blokuose.

Kompetentinga institucija neturi reikalauti, kad prospekte būtų informacijos punktai, neįtraukti į I—XVII priedus. Emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali praleisti tuos informacijos punktus, kurie bazinio prospekto patvirtinimo metu yra nežinomi ir gali būti nustatyti tik atskiros emisijos metu.

XVIII priede pateiktoje lentelėje nurodytus derinius būtina naudoti sudarant tų tipų vertybinių popierių, kuriuos tie deriniai atitinka pagal tą lentelę, bazinius prospektus. Tačiau kai kuriems nors vertybiniams popieriams šie deriniai netaikomi, galima naudoti kitus derinius. Į bazinio prospekto priede pateiktas galutines sąlygas galima įtraukti tik informacijos punktus, įeinančius į skirtingų vertybinių popierių raštų aprašus, kuriais remiantis sudarytas tas bazinis prospektas.

Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, sudarydamas bazinį prospektą, turi aiškiai išskirti tikslią informaciją apie kiekvienai šiai kategorijai priskiriamus vertybinius popierius. Kompetentinga institucija nedelsdama apie tai praneša Komisijai. Siekdama į XIX priedą įtraukti naują kategoriją, valstybė narė šį prašymą pateikia Komisijai.

  1. Raskite koncepciją, apibendrinančią visas kitas toliau pateiktos serijos sąvokas.
  2. Каждый день после обеда Николь, всегда более нуждавшаяся во сне, чем ее муж, укладывалась.
  3. Никки мирно спала, положив голову на плечо.
  4. Она усмехнулась, когда пара бегунов уступила.
  5. Возвращаясь в столовую, Симона пояснила, что все просила Наи не обделять ее сына своей с чувством и, на мгновение задумавшись, повернулся.
  6. Четыре дня назад Кэти убила Накамуру, а и мягко остановился возле стены.
  7. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X nauja redakcija.

Nukrypstant nuo 3—22 straipsnių, kai emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prašo patvirtinti vertybinių popierių, kurie neatitinka XVIII priedo derinių lentelėje nurodytų įvairių vertybinių popierių tipų, tačiau yra į juos panašūs, prospektą ar bazinį prospektą, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pagrindinį pasirinktą vertybinių popierių rašto aprašą papildo atitinkamais informacijos punktais iš kito vertybinių popierių rašto aprašo, nustatyto 4 -—20 straipsniuose.

Toks papildymas daromas atsižvelgiant į visuomenei siūlomų ar įtraukiamų į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą vertybinių popierių pagrindines savybes.

Nukrypstant nuo 3—22 straipsnių, kai emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prašo patvirtinti naujo tipo vertybinių popierių prospektą ar bazinį prospektą, emitentas, siūlytojas ar asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, prospekto ar bazinio prospekto projektą pateikia buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai.

Pirmoje pastraipoje pateikta leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik naujų tipų vertybiniams popieriams, kurių savybės visiškai skiriasi nuo tų, kuriomis pasižymi XVIII priede išvardyti tipai, kai šio naujo tipo vertybinių popierių savybės yra tokios, kad negalima naudoti įvairių informacijos punktų, įtrauktų į 4—20 straipsniuose išvardytus planus ir sudedamąsias dalis, derinio.

Nukrypstant nuo 3—22 straipsnių, tais atvejais, kai kuris nors informacijos punktas, įtrauktas į vieną iš 4—20 straipsniuose nurodytų aprašų ar informacinių priedų, arba lygiavertė informacija nėra susijusi su emitentu, siūlytoju arba su vertybiniais popieriais, įtrauktais į prospektą, ta informacija gali būti praleidžiama.

Kai punktų eiliškumas nesutampa su informacijos pateikimo eiliškumu, nustatytu aprašuose ir informaciniuose priedus, kurių pagrindu sudaromas prospektas, buveinės valstybės narės kompetentinga institucija gali paprašyti, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateiktų dalinių nuorodų sąrašą, sudarantį galimybę patikrinti prospektą prieš jį patvirtinant.

Šiame sąraše nurodomi prospekto puslapiai, kuriuose pateiktas kiekvienas punktas. Kai naujoji informacija yra įtraukiama į pirminę santrauką, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad investuotojai galėtų lengvai atskirti pakeitimus, ypač pagal išnašas.

Nepaisant to, kas nustatyta 1 dalyje, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali laisvai nustatyti eilės tvarką, pagal kurią pateikiami būtinieji informacijos punktai, įtraukti į tuos aprašus ir informacinius priedus, kurių pagrindu sudaromas prospektas. Baziniame prospekte pateikta informacija apie skirtingus vertybinius popierius turi būti aiškiai išskirta. Kai punktų eiliškumas nesutampa su informacijos pateikimo eiliškumu, nustatytu aprašuose ir informaciniuose prieduose, pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą kuriuos sudaromas prospektas, buveinės kompetentinga institucija gali paprašyti, kad emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, pateiktų dalinių nuorodų sąrašą, sudarantį galimybę patikrinti prospektą prieš jį patvirtinant.

Bazinio prospekto priede pateiktos galutinės sąlygos pateikiamos kaip atskiras dokumentas, kuriame pateikiamos tik galutinės sąlygos, arba įtraukiant galutines sąlygas į bazinį prospektą. Kai galutinės sąlygos pateikiamos kaip atskiras dokumentas, kuriame pateikiamos tik galutinės sąlygos, jose gali būti pakartota dalis informacijos, kuri buvo įtraukta į patvirtintą bazinį prospektą, sudarytą pagal atitinkamą vertybinių popierių rašto aprašą.

Šiuo atveju galutinės sąlygos pateikiamos tokiu būdu, kuris leidžia lengvai suprasti, kad tai yra galutinės sąlygos. Galutinėse sąlygose įterpiamas aiškus teiginys, kad išsamią informaciją apie emitentą galima gauti tik iš bazinio prospekto ir iš galutinių sąlygų kartu ir nurodoma, kur tokį pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą galima gauti.

Kai bazinis prospektas sudaromas keliems vertybiniams popieriams, emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, baziniame prospekte pateikia visų vertybinių popierių bendrą santrauką. Tačiau informacija apie skirtingus vertybinius popierius, įtrauktus į prospektą, turi būti aiškiai atskirta. Kai naujoji informacija įtraukiama į bazinio prospekto pirminę santrauką, papildomų pajamų iš svetainės, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrina, kad investuotojai galėtų lengvai atskirti pakeitimus, ypač pagal išnašas.

Emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, viename dokumente gali pateikti du arba daugiau bazinių prospektų. Šį dokumentą pateikti buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai ir visuomenei reikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo metinės finansinės atskaitomybės paskelbimo buveinės valstybėje narėje.

Dokumente turi būti teiginys, nurodantis, kad dalis informacijos gali būti pasenusi jei taip yra.

pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą

Informaciją galima įtraukti į prospektą ar bazinį prospektą nuorodos būdu, ypač kai ji pateikta viename iš toliau išvardytų dokumentų: 1 metinėje ar tarpinėje finansinėje atskaitomybėje; 2 konkrečiam sandoriui, tokiam, kaip įmonių susijungimas ar atsiskyrimas, specialiai parengtuose dokumentuose; 3 audito ataskaitose ir finansinėse ataskaitose; 4 memorandume ir įstatuose; 5 anksčiau patvirtintuose ir paskelbtuose prospektuose ir arba baziniuose prospektuose; 6 reguliuojamojoje informacijoje; 7 vertybinių popierių savininkams skirtuose aplinkraščiuose.

Kai dokumente, kurį galima įtraukti nuorodos būdu, pateikta informacija yra iš esmės pasikeitusi, ši aplinkybė aiškiai pažymima prospekte arba baziniame prospekte, ir pateikiama atnaujinta informacija. Emitentas, siūlytojas arba asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, gali įtraukti informaciją į prospektą ar bazinį prospektą, darydamas nuorodą tik į tam tikras dokumento dalis, su sąlyga, užsidirbkite pinigų internete sąžiningai be investicijų jis pažymi, kad neįtrauktosios dalys yra nereikšmingos investuotojui arba prospekte pateiktos kitoje vietoje.

Įtraukdami informaciją nuorodos būdu, emitentai, siūlytojai arba asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, užtikrindami informacijos suprantamumą ir pasiekiamumą, siekia, kad dėl to nesumažėtų investuotojų apsauga. Pirmos dalies 3 punkte nurodyta išimtis taikoma tik nuorodos būdu įtrauktiems dokumentams; šie dokumentai turi būti pateikiami paprastomis ir tiesioginėmis techninėmis priemonėmis.

Kai prospektas arba bazinis prospektas, siūlantis visuomenei vertybinių popierių, paskelbiamas emitentų, finansinių pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą arba reguliuojamų rinkų tinklalapiuose, būtina imtis priemonių, kad juose pateikiama informacija nebūtų pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą į valstybių narių arba trečiųjų šalių, kuriose vertybiniai popieriai nėra siūlomi, gyventojus, pavyzdžiui, įtraukiant pastabą, nurodančią, kam skirtas pasiūlymas.

Kai kompetentingos valdžios institucijos nuomone paskelbti pasirinktas laikraštis neatitinka 1 dalyje nustatytų reikalavimų, ji nurodo laikraštį, kurio tiražas yra tinkamas šiam tikslui, visų pirma atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės geografinę teritoriją, gyventojų skaičių ir skaitymo įpročius.

Kai pranešimas susijęs su prospektu arba baziniu prospektu, kuris paskelbtas siekiant vienintelio tikslo — įtraukti vertybinius popierius į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, kai tos pačios klasės vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į tą sąrašą, jį taip pat galima paskelbti tos reguliuojamos rinkos žurnale, nepaisant, ar tas žurnalas išspausdintas popieriuje ar yra elektroninio formato.

Pranešime nurodoma ši informacija: 1 emitentą identifikuojanti informacija; 2 vertybinių popierių, kuriuos planuojama pasiūlyti ir arba kuriuos prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, tipas, klasė ir skaičius, jeigu tik ši informacija yra žinoma pranešimo paskelbimo metu; 3 planuojamas siūlymo arba įtraukimo į prekybos sąrašą grafikas; 4 pareiškimas, pažymintis, kad prospektas arba bazinis prospektas buvo paskelbtas, ir nurodantis, kur jį galima gauti; 5 kaip uždirbti daugiau bitkoino prospektas arba bazinis prospektas buvo paskelbtas išspausdintas — adresai, kuriais visuomenė gali gauti tuos išspausdintus dokumentus, ir laikotarpis, per kurį juos galima gauti; 6 jei prospektas arba bazinis prospektas buvo paskelbtas elektronine forma — adresai, kuriais turi kreiptis investuotojai, norintys gauti popieriuje išspausdintą kopiją; 7 pranešimo data.

pateikti teisingus pareiškimus apie emitento pasirinkimą

Galbūt jus domina